Vedtægter


§ 1.
Landsforeningens navn og stiftelse
 
Stk. 1: Foreningens navn er Landsforeningen Børnenes Kontor.

Stk. 2: Landsforeningen Børnenes Kontor er stiftet i 1950.

Stk. 3: Landsforeningen Børnenes Kontor har hjemsted i Københavns Kommune.
 
§ 2.
Landsforeningens formål
 
Stk. 1: Landsforeningens formål er at samle Børnenes Kontor i Danmark til en samlet optræden over for offentligheden samt myndighederne.

Stk. 2: Landsforeningen arbejder for at opnå størst mulig økonomisk støtte til det enkelte kontors frivillige og sociale arbejde i det enkelte kontors arbejdsområde.

Stk. 3: Ved arbejdsområde forstås den kommune, som et kontor er hjemmehørende i.
For København gælder dog at arbejdsområdet omfatter følgende kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby samt Vallensbæk.
Intet kontor kan dog modtage mere end 50% af de uddelte midler.

Stk. 4: De enkelte kontorer er hver især selvstændige juridiske enheder med egen vedtægt, i hvilken deres opgaver og lokale arbejdsområder fastsættes.

Stk. 5: Landsforeningen skal særligt varetage interesser, hvor ansøgning om økonomisk støtte forudsætter landsdækkende virksomhed.                    

Stk. 6: Landsforeningen kan indgå/deltage i landsomfattende arrangementer.

§ 3
Optagelse i Landsforeningen
 
Stk. 1: For at blive medlem af Landsforeningen kan en gruppe/organisation, der arbejder med frivilligt socialt arbejde for børn, søge om optagelse ved skriftlig henvendelse til formanden/forretningsudvalget, såfremt der ikke i forvejen er en sådan i den pågældende kommune.

Stk. 2: Optagelse i Landsforeningen kan herefter finde sted på det førstkommende repræsentantskabsmøde, hvor optagelse sker efter vedtægternes § 9, stk. 2.
 
§ 4.
Landsforeningens ledelse
Repræsentantskabet

 
Stk. 1: Repræsentantskabet er Landsforeningens øverste myndighed.       

Stk. 2: Repræsentantskabet er beslutningsdygtig, når mindst 50% af lokalkontorerne er repræsenteret. I modsat fald indkaldes til nyt møde, som er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte. Mødet indkaldes med mindst 8 dages varsel.

Stk. 3: Hvert lokalkontor har ved afstemninger 1 stemme, uanset hvor mange repræsentanter et kontor møder med.

Stk. 4: Herudover har Landsforeningens formand 1 stemme.

Stk. 5: Ved mødets start skal det fremgå, hvem der udøver stemmeretten.

Stk. 6: Beslutninger vedtages ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 7: Ved stemmelighed bortfalder et forslag.

Stk. 8: På repræsentantskabsmødet vælges et forretningsudvalg til at varetage Lands-foreningens daglige ledelse.

Stk. 9: Udgifterne i forbindelse med repræsentantskabsmødets afholdelse betales af de enkelte  kontorer, dog kan der søges om økonomisk hjælp fra Landsforeningen.
Landsforeningen betaler transportomkostningerne for de valgte FU-medlemmer.
Al anden transport betales af de lokale kontorer.

§ 5.
Ordinært repræsentantskabsmøde
 
Stk. 1: Der afholdes hvert år inden udgangen af april måned repræsentantskabsmøde. Mødet indkaldes med mindst 1 måneds varsel.

Stk. 2: Dagsordenen til repræsentantskabsmødet skal mindst indeholde punkterne:
a. Valg af dirigent
b. Beretning for Landsforeningens virksomhed
c. Forelæggelse af Landsforeningens regnskab
d. Indkomne forslag, herunder udbetaling af indkomne midler
e. Valg til forretningsudvalget:

 1. I lige år: valg af formand for 2 år
 2. I ulige år: valg af næstformand og kasserer for 2 år
  f. Valg af statsautoriseret revisor
  g. Beretninger fra lokalkontorerne
  h. Fastsættelse af næste års repræsentantskabsmøde (dato og sted)
  i. Eventuelt
  Der optages referat fra mødet som efterfølgende udsendes til lokalkontorerne.
   
  Stk. 3: Forretningsudvalget forbereder mødernes afholdelse. Forslag, der ønskes behandlet på et repræsentantskabsmøde, skal være fremsendt til formanden senest 14 dage før mødets afholdelse. For sent fremsendte forslag kan ikke forvente at blive behandlet på repræsentantskabsmødet.

Stk. 4: Forslag, der fremsendes senest én måned før repræsentantskabsmødet, udsendes til samtlige lokalkontorer.

Stk. 5: Under punktet eventuelt kan der ikke optages forslag til beslutning.

Stk. 6: Forretningsudvalget kan, såfremt dette findes nødvendigt, indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde for behandling af specielle spørgsmål.
 
§ 6.
Forretningsudvalget
 
Stk. 1: Forretningsudvalget består af formand, næstformand og kasserer.

Stk. 2: Forretningsudvalget afholder møde, når et medlem af udvalget forlanger det.

Stk. 3: Møderne indkaldes af formanden, så vidt muligt med mindst 5 dages varsel.

Stk. 4: Formanden kan, såfremt en sag kræver hurtig behandling afgøre denne alene mod efterfølgende at orientere forretningsudvalget.

Stk. 5: Det er alene formanden, der udtaler sig til offentligheden og pressen om Lands-foreningens virksomhed.

Stk. 6: Formanden skal i størst muligt omfang søge landsdækkende fonde m.m. om støtte til de lokale kontorers arbejde. Kassereren er puljeansvarlig overfor ministeriet, og er de lokale kontorer behjælpelig med at ansøge efter deres ønsker.
Fællesmidlerne uddeles til kontorerne efter børnetal, mellem 6-16 år, indhentet hos Danmarks Statistik pr. 1. april.

Stk. 7: Til regnskabs- og kontorassistance kan repræsentantskabet bevilge et beløb til hvert af de lokalkontorer, hvor formanden og kassereren har tilknytning.

Stk. 8: Afgår et medlem af FU i valgperioden, skal forretningsudvalget foretage en konstituering, indtil det er muligt at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Mødet indkaldes med mindst 8 dages varsel.

Stk. 9: Dagorden for mødet er:
a. Valg af dirigent
b. Orientering om den aktuelle situation
c. Valg af FU-medlem for resten af valgperioden
d. Eventuelt valg/konstituering til andre poster i forretningsudvalget
e. Eventuelt.
 
§ 7.
Landsforeningens kapital og anvendelse
 
Stk. 1: Renterne af Landsforeningens egenkapital – reservefonden – uddeles hvert år efter rentetilskrivning til de enkelte lokalkontorer.

Stk. 2: Reservefonden tilstræbes at være anbragt i så godt forrentede værdipapirer som muligt og med stor sikkerhed.

Stk. 3: Landsforeningens indkomne midler indsættes på en bankkonto. De indestående midler kan alene trækkes af mindst 2 af forretningsudvalgets 3 medlemmer i fællesskab.

Stk. 4: Intet lokalkontor kan modtage mere end 50% af Landsforeningens indkomne midler.
 
§ 8.
Regnskab og revision
 
Stk. 1: Landsforeningens regnskabsår er 1. januar – 31. december.

Stk. 2: Regnskabet opstilles på en overskuelig måde og skal give et retvisende billede af Landsforeningens aktiver og passiver.

Stk. 3: Det enkelte lokalkontor skal hvert år, senest en måned inden repræsentantskabs-mødet, fremsende kontorets regnskab elektronisk til kassereren for Landsforeningen. Regnskabet skal være revideret og underskrevet af en registreret/statsautoriseret revisor.

Stk. 4: Det enkelte kontor er forpligtet til at fremsende fornødne oplysninger fra regnskabet til Landsforeningen, når Landsforeningen søger og opnår ydelser, hvor tilskudsgiver betinger ydelsen af sådanne oplysninger.
 
§ 9.
Eksklusion af lokalkontor
 
Stk. 1: Såfremt et lokalkontor skønnes ikke at efterleve Landsforeningens interesser, træffer førstkommende repræsentantskabsmøde beslutning om forholdsregler over for kontoret, eventuelt ved eksklusion.

Stk. 2: Forslag om eksklusion af et lokalkontor, som skal fremgå som et selvstændigt punkt på dagsordenen, kan alene vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer på et repræsentantskabsmøde.
 
§ 10.
Landsforeningens opløsning
 
Stk. 1: Landsforeningen kan kun opløses på et repræsentantskabsmøde indkaldt alene med dette formål.

Stk. 2: I tilfælde af Landsforeningens opløsning skal foreningens midler, efter fradrag af eventuel gæld og omkostninger, ubeskåret overføres til de lokale kontorer, eller andre humanitære organisationer, der arbejder for at hjælpe udsatte børn.
 
§ 11.
Ændringer af Landforeningens vedtægter
 
Stk. 1: Ændringer af vedtægtsbestemmelserne kan alene ske på et repræsentantskabs-møde, hvor mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede stemmer for. Såfremt der ikke fremmøder fornøden stemmeberettigede, kan ændringsforslag uændret forelægges på et nyt repræsentantskabsmøde. På dette møde kan ændringsforslag vedtages med almindelig stemmeflerhed.

Stk. 2: Nærværende vedtægter er tiltrådt af det ordinære repræsentantskabsmøde i Esbjerg den 25. april 2014, og afløser alle hidtidige vedtægtsbestemmelser. På denne dato var der i Landsforeningen tilsluttede Børnenes Kontor i kommunerne Esbjerg, Horsens, København, Odense, Randers, Roskilde, Aalborg og Aarhus.